ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Организациона шема

Организациона шема

Графички приказ организационе структуре Центра за разминирање:

Центар за Разминирање - Организациона шема

Правилникoм о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Центру за разминирање, број 110-01-3/2019-01 од 05. децембра 2019. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 број:110-80/2020 од 17.јануара 2020. године,одређено је унутрашње уређење и систематизација радних места у Центру за разминирање. За обављање послова из делокруга Центра овим правилником је систематизовано осам радних места са осам државних службеника и то:

Државни службеници на положају:

- Прва група положаја (1 државни службеник);

- Четврта група положаја (2 државна службеника);

Извршилачка радна места државних службеника:

- Једно радно место у звању виши саветник (1 државни службеник);

- Једно радно место у звању самостални саветник (1 државни службеник);

- Једно радно место у звању саветник (1 државни службеник);

- Једно радно место у звању млађи саветник (1 државни службеник);

- Једно радно место у звању референт (1 државни службеник);

1. Директор - положај у првој групи         

Бојан Гламочлија, контакт телефон: 011/3045-280, email: czrs@czrs.gov.rs

Руководи и планира рад Центра; пружа стручна упутства; координира и надзире рад државних службеника у Центру; обавља послове европских интеграција; остварује међународну сарадњу из делокруга Центра; обезбеђује јавност у раду  и доступност информацијама од јавног значаја; обавља и друге послове у складу са Законом.

2. Помоћник директора - положај у четвртој групи

Руководи Сектором; планира, организује и усмерава рад Сектора; врши најсложеније послове из делокруга Сектора; остварује сарадњу са другим органима; обавља и друге послове по налогу директора Центра.

3. Радно место за послове надзора и усклађивање разминирања – виши саветник

Припрема предлоге и процедуре за обављање стручних послова у области хуманитарног разминирања и усклађивања разминирања у Републици Србији; припрема стручне основе у поступку припрема прописа из области хуманитарног разминирања и сарађује  са члановима радних група за израду нацрта закона и других прописа; припрема и израђује пројекте и пројектне задатке за хуманитарно разминирање; врши контролу и надзор планова извођача за обављање разминирања на површинама које су предмет планова извођача и израђује мишљења из делокруга Центра; врши проверу документације предузећа и организација за обављање послова хуманитарног разминирања и предлаже издавање или неиздавање одобрења; организује вођење и коришћења базе података и евиденција о локацијама на којима се налази или се сумња да се на њима налази касетна муниција, авионске бомбе-ракете, мине и друга неексплодирана убојита средства и о локацијама које су разминиране у складу са Међународним стандардима за хуманитарно разминирање и планира, организује и усклађује послове у вези са извиђањем, хуманитарним разминирањем и контролом квалитета разминирања; прати примену међународних уговора и стандарда у области разминирања и предлаже мере за унапређење у овој области; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

4. Радно место за опште послове и извиђање - саветник  

Учествује у припреми и изради општих и појединачних аката; врши административне и опште послове за конкурсну комисију Центра и комисију за реализацију међународних тендера; координира пријем и испраћај делегација које посећују Центар или учествују у његовим активностима; предлаже доношење акта о процени ризика на раду, прати остваривање предвиђених ризика у вези са безбедношћу на раду и предлаже мере за њихово отклањање; врши извиђање површина за које се сумња да су загађене касетном муницијом, минама и другим неексплодираним убојитим средствима и прикупља податке; учествује у одређивању граница површина за које се сумња да су загађене касетном муницијом, минама и другим неексплодираним убојитим средствима; израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника за централну кадровску евиденцију; врши пријем, разврставање, евиденцију и архивирање предмета и поште, и води евиденције о инвентару и опреми Центра, евиденције о одржавању и поправци опреме, возила и утрошку горива, канцеларијског и другог потрошног материјала; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

5. Радно место за подршку изради пројеката и контроли квалитета разминирања- млађи саветник                     

Учествује у изради пројеката и пројектне документације; врши послове прикупљања података за потребе израде пројеката и пројектних задатака; врши обилазак локација и површина за које се израђује пројекат и учествује у надзору и контроли приликом реализације пројеката; учествује у увођењу извођача радова за хуманитарно разминирање у посао на пројектом одређеној локацији; учествује у изради записника о контроли квалитета разминирања током реализације пројеката и послова хуманитарног разминирања; прикупља податке и учествује у изради извештаја и анализе о обављеној контроли квалитета разминирања; учествује у ажурирању података у бази података о површинама на којима се налази или се сумња да се на њима налази касетна муниција, авионске бомбе-ракете, мине и друга неексплодирана убојита средства, као и о минираним и разминираним површинама; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

6. Помоћник директора - положај у четвртој групи              

Руководи Сектором; планира, организује и усмерава рад Сектора; врши најсложеније послове из делокруга Сектора; остварује сарадњу са другим органима; обавља и друге послове по налогу директора Центра.

7.Радно место за планирањe, међународну сарадњу и европске интеграције- самостални саветник                                  

Припрема предлоге мера и активности у циљу унапређења међународне сарадње; сарађује са Међународном фондацијом за јачање безбедности људи, представницима земаља донатора, Центром за разминирање УН из Женеве, представницима дипломатских и конзуларних представништава у Републици Србији, невладиним организацијама и другим субјектима који се бави пословима у вези са обезбеђењем средстава за хуманитарно разминирање; прати и анализира спровођење обавеза које проистичу из придруживања и процеса приступања ЕУ и пружа стручна упутства за праћење спровођења обавеза преузетих Споразумом о стабилизацији и придруживању из надлежности органа; учествује у раду међународних тендерских комисија за избор извођача радова за хуманитарно разминирање у Србији која се финансирају из међународних донација; припрема план и програма рада Центра и извештаја о раду Центра; врши обраду података у електронском облику по стандардима Географског информационог система (GIS) о површинама на којима се налази или се сумња да се на њима налази касетна муниција, авионске бомбе-ракете, мине и друга неексплодирана убојита средства, као и о минираним и разминираним површинама; врши превођење материјала са енглеског на српски и са српског на енглески; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

8. Радно место за књиговодствене послове и обраду финансијске документације - референт                                                         

Припрема документацију за исплату плата, накнаде за превоз запослених на посао и са посла, обрачунава дневнице и остале трошкове за службена путовања запослених; врши пријем, евидентирање  и проверу исправности финансијске документације; попуњава прописане обрасце и доставља их надлежним органима у прописаним роковима; евидентира све промене у пословним књигама и помоћним евиденцијама, контролише и води прописане аналитичке евиденције чије податке усклађује са подацима из главне књиге Трезора и израђује књиговодствене извештаје; припрема захтеве за примену квота и апропријација, стара се да захтеви за пренос средстава буду у складу са одобреним квотама; обрађује, контира и књижи књиговодствене исправе; учествује у изради годишњих финансијских планова и предлога буџета Центра; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.