ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Organizaciona šema

Organizaciona šema

Grafički prikaz organizacione strukture Centra za razminiranje:

Centar za Razminiranje - Organizaciona šema

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Centru za razminiranje, broj 110-01-3/2019-01 od 05. decembra 2019. godine, na koji je Vlada dala saglasnost Zaključkom 05 broj:110-80/2020 od 17.januara 2020. godine,određeno je unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta u Centru za razminiranje. Za obavljanje poslova iz delokruga Centra ovim pravilnikom je sistematizovano osam radnih mesta sa osam državnih službenika i to:

Državni službenici na položaju:

- Prva grupa položaja (1 državni službenik);

- Četvrta grupa položaja (2 državna službenika);

Izvršilačka radna mesta državnih službenika:

- Jedno radno mesto u zvanju viši savetnik (1 državni službenik);

- Jedno radno mesto u zvanju samostalni savetnik (1 državni službenik);

- Jedno radno mesto u zvanju savetnik (1 državni službenik);

- Jedno radno mesto u zvanju mlađi savetnik (1 državni službenik);

- Jedno radno mesto u zvanju referent (1 državni službenik);

1. Direktor - položaj u prvoj grupi

Bojan Glamočlija, kontakt telefon: 011/3045-280, email: czrs@czrs.gov.rs

Rukovodi i planira rad Centra; pruža stručna uputstva; koordinira i nadzire rad državnih službenika u Centru; obavlja poslove evropskih integracija; ostvaruje međunarodnu saradnju iz delokruga Centra; obezbeđuje javnost u radu i dostupnost informacijama od javnog značaja; obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

2. Pomoćnik direktora - položaj u četvrtoj grupi

Rukovodi Sektorom; planira, organizuje i usmerava rad Sektora; vrši najsloženije poslove iz delokruga Sektora; ostvaruje saradnju sa drugim organima; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra.

3. Radno mesto za poslove nadzora i usklađivanje razminiranja – viši savetnik

Priprema predloge i procedure za obavljanje stručnih poslova u oblasti humanitarnog razminiranja i usklađivanja razminiranja u Republici Srbiji; priprema stručne osnove u postupku priprema propisa iz oblasti humanitarnog razminiranja i sarađuje sa članovima radnih grupa za izradu nacrta zakona i drugih propisa; priprema i izrađuje projekte i projektne zadatke za humanitarno razminiranje; vrši kontrolu i nadzor planova izvođača za obavljanje razminiranja na površinama koje su predmet planova izvođača i izrađuje mišljenja iz delokruga Centra; vrši proveru dokumentacije preduzeća i organizacija za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja i predlaže izdavanje ili neizdavanje odobrenja; organizuje vođenje i korišćenja baze podataka i evidencija o lokacijama na kojima se nalazi ili se sumnja da se na njima nalazi kasetna municija, avionske bombe-rakete, mine i druga neeksplodirana ubojita sredstva i o lokacijama koje su razminirane u skladu sa Međunarodnim standardima za humanitarno razminiranje i planira, organizuje i usklađuje poslove u vezi sa izviđanjem, humanitarnim razminiranjem i kontrolom kvaliteta razminiranja; prati primenu međunarodnih ugovora i standarda u oblasti razminiranja i predlaže mere za unapređenje u ovoj oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

4. Radno mesto za opšte poslove i izviđanje - savetnik

Učestvuje u pripremi i izradi opštih i pojedinačnih akata; vrši administrativne i opšte poslove za konkursnu komisiju Centra i komisiju za realizaciju međunarodnih tendera; koordinira prijem i ispraćaj delegacija koje posećuju Centar ili učestvuju u njegovim aktivnostima; predlaže donošenje akta o proceni rizika na radu, prati ostvarivanje predviđenih rizika u vezi sa bezbednošću na radu i predlaže mere za njihovo otklanjanje; vrši izviđanje površina za koje se sumnja da su zagađene kasetnom municijom, minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima i prikuplja podatke; učestvuje u određivanju granica površina za koje se sumnja da su zagađene kasetnom municijom, minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima; izrađuje mesečne izveštaje u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika za centralnu kadrovsku evidenciju; vrši prijem, razvrstavanje, evidenciju i arhiviranje predmeta i pošte, i vodi evidencije o inventaru i opremi Centra, evidencije o održavanju i popravci opreme, vozila i utrošku goriva, kancelarijskog i drugog potrošnog materijala; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

5. Radno mesto za podršku izradi projekata i kontroli kvaliteta razminiranja- mlađi savetnik

Učestvuje u izradi projekata i projektne dokumentacije; vrši poslove prikupljanja podataka za potrebe izrade projekata i projektnih zadataka; vrši obilazak lokacija i površina za koje se izrađuje projekat i učestvuje u nadzoru i kontroli prilikom realizacije projekata; učestvuje u uvođenju izvođača radova za humanitarno razminiranje u posao na projektom određenoj lokaciji; učestvuje u izradi zapisnika o kontroli kvaliteta razminiranja tokom realizacije projekata i poslova humanitarnog razminiranja; prikuplja podatke i učestvuje u izradi izveštaja i analize o obavljenoj kontroli kvaliteta razminiranja; učestvuje u ažuriranju podataka u bazi podataka o površinama na kojima se nalazi ili se sumnja da se na njima nalazi kasetna municija, avionske bombe-rakete, mine i druga neeksplodirana ubojita sredstva, kao i o miniranim i razminiranim površinama; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

6. Pomoćnik direktora - položaj u četvrtoj grupi

Rukovodi Sektorom; planira, organizuje i usmerava rad Sektora; vrši najsloženije poslove iz delokruga Sektora; ostvaruje saradnju sa drugim organima; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra.

7.Radno mesto za planiranje, međunarodnu saradnju i evropske integracije- samostalni savetnik

Priprema predloge mera i aktivnosti u cilju unapređenja međunarodne saradnje; sarađuje sa Međunarodnom fondacijom za jačanje bezbednosti ljudi, predstavnicima zemalja donatora, Centrom za razminiranje UN iz Ženeve, predstavnicima diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Srbiji, nevladinim organizacijama i drugim subjektima koji se bavi poslovima u vezi sa obezbeđenjem sredstava za humanitarno razminiranje; prati i analizira sprovođenje obaveza koje proističu iz pridruživanja i procesa pristupanja EU i pruža stručna uputstva za praćenje sprovođenja obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju iz nadležnosti organa; učestvuje u radu međunarodnih tenderskih komisija za izbor izvođača radova za humanitarno razminiranje u Srbiji koja se finansiraju iz međunarodnih donacija; priprema plan i programa rada Centra i izveštaja o radu Centra; vrši obradu podataka u elektronskom obliku po standardima Geografskog informacionog sistema (GIS) o površinama na kojima se nalazi ili se sumnja da se na njima nalazi kasetna municija, avionske bombe-rakete, mine i druga neeksplodirana ubojita sredstva, kao i o miniranim i razminiranim površinama; vrši prevođenje materijala sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

8. Radno mesto za knjigovodstvene poslove i obradu finansijske dokumentacije - referent

Priprema dokumentaciju za isplatu plata, naknade za prevoz zaposlenih na posao i sa posla, obračunava dnevnice i ostale troškove za službena putovanja zaposlenih; vrši prijem, evidentiranje i proveru ispravnosti finansijske dokumentacije; popunjava propisane obrasce i dostavlja ih nadležnim organima u propisanim rokovima; evidentira sve promene u poslovnim knjigama i pomoćnim evidencijama, kontroliše i vodi propisane analitičke evidencije čije podatke usklađuje sa podacima iz glavne knjige Trezora i izrađuje knjigovodstvene izveštaje; priprema zahteve za primenu kvota i aproprijacija, stara se da zahtevi za prenos sredstava budu u skladu sa odobrenim kvotama; obrađuje, kontira i knjiži knjigovodstvene isprave; učestvuje u izradi godišnjih finansijskih planova i predloga budžeta Centra; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.